True Freedom by strategic leadership Prof. dr. Bob de Wit (Nederlands ondertiteld)

“True Freedom” by strategic leaderschip Prof. dr. Bob de Wit…

De vrijheid is na 75 jaar nooit eerder zo in het geding geweest als nu. Grond- en mensenrechten worden gepasseerd en dat alles in minder dan 1,5 jaar op de meest fundamentele vlakken. Prof.dr. Bob de Wit zet zich vanaf het begin van deze crisis voor de vrijheid en schreef een prachtige monoloog die hij eerder in het Nederlandse en nu ook in het Engels insprak. Wij van BLCKBX hebben de Engelse variant voor hem geproduceerd zodat deze boodschap ook buiten de Nederlandse wateren mag gaan circuleren maar uiteraard met een Nederlandse ondertiteling erbij.

Geschiedenisles

Prof. dr. Bob de Wit neemt ons mee een reis door de Nederlandse geschiedenis. Zo passeren “Het plakkaat van Verlatinge”, de gebroeders de Wit en Filips de 2de de revue uit onze vaderlandse geschiedenis. Allemaal gebeurtenissen en sleutelfiguren die een rol hebben gespeeld in de vrije handelsnatie die het Koninkrijk der Nederlanden onder aanvoering van de VOC in de Gouden eeuw werd. Maar dit kon pas nadat er een revolutie had plaatsgevonden waarbij de zittende elite was vervangen en het volk zelf de macht greep. De Wit zinspeelt hier op een onontkoombare wisseling van de wacht waarbij de burgers opnieuw moeten anticiperen welke rol zij daarin nemen en in welke maatschappij zij willen leven.

De Great Reset

In 2020 nam programmamaker Flavio Pasquino al twee interviews met Prof. dr. Bob de Wit op. De eerste bij Cafe Weltschmertz en de tweede bij BLCKBX over de Great Reset en de betekenis ervan. Deze boeiende uitzending is hieronder te zien. Dit interview kwam mede tot stand naar aanleiding van het interessante boek “Society 4.0” waarin De Wit pleit voor een burgermaatschappij vanuit co-creatie met de burger zelf.

Wil je op de hoogte blijven van BCKBX nieuws?

Twitter        – https://twitter.com/blckbxnews

Telegram   – https://t.me/blckbxtv

Facebook   – https://www.facebook.com/blckbxnews

Instagram  – https://www.instagram.com/blckbx.tv

Jij kan helpen met een donatie maar ook door deze video te delen op social media en/of via Whatsapp, telegram, signal, messenger, what ever…als de video maar zoveel mogelijk mensen bereikt.

Doneren aan BLCKBX kan via https://blckbx.tv/doneren

video suggesties voor jou:

30 reacties

 1. Vergeet niet dat het allemaal adviezen zijn, advies mondkapje, advies handen stuk wassen, advies om vooral geen andere mensen fysiek aan te raken🥴. Dwang om dé prik te nemen ! Deze giftige adviezen zijn “dodelijk”, werken vervreemding van de elkaar 🙌🏽in de hand. Er ontstaat op deze manier geestelijke armoede 🙏🏽.
  Dus omarm elkaar letterlijk én figuurlijk 🥰.

  Op zijn vroegst na 20 september wil het kabinet officieel stoppen met de 1,5 meter afstand, maar Nederlanders lijken al massaal afscheid te hebben genomen van die coronamaatregel.

 2. Het is tijd voor een nieuw Plakkaat, nu tegen de huidige 'spanjolen':

  Plakkaat van het Vrije Volk van de Verenigde Nederlanden waarmee het, middels de redenen in het lange van hetzelfde begrepen, de Staat der Nederlanden vervallen verklaart van de heerschappij over deze Verenigde Nederlanden.

  Het Vrije Volk der Verenigde Nederlanden.

  Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

  Alzo een ieder kennelijk is, dat het volk er niet is voor de overheid, om haar in alles wat zij beveelt onderdanig te zijn en als slaven te dienen, maar dat de overheid er is voor het volk, zonder welk zij geen overheid is, dat deze overheid heeft gesticht door middel van een onuitgesproken afspraak die ook wel het Maatschappelijk Verdrag wordt genoemd, en wel om ieders aangeboren vrijheid te beschermen en te bewaren;

  dat aangeboren vrijheid betekend: de vrijheid van onrecht, overlast en geweld, hierbij inbegrepen een recht op veiligheid en een recht op leven; de vrijheid om te doen en te laten wat de rechten van anderen niet schaadt; de vrijheid zichzelf te ontplooien, dus zich autonoom te ontwikkelen tot een uniek individu, de volledige potentie te bereiken en vreugde en geluk na te streven, zowel individueel als collectief; dit alles slechts begrenst, binnen de grenzen der evenredigheid, door de aangeboren vrijheid van anderen;

  dat het Maatschappelijk Verdrag hetgeen is dat rechtmatig gezag door de overheid scheidt van onrechtmatige dwang door misdadigers;

  dat elk overheidsoptreden dat tracht de aangeboren vrijheid te vernietigen door de burgers te onderdrukken, te overlasten, hun rechten te verkrachten, hen te gebieden en te gebruiken als slaven of op welke misdadige wijze dan ook, daar dit strijdig is met het Maatschappelijk Verdrag, geen rechtmatig gezag is, maar hetzelfde als onrechtmatige dwang door misdadigers;

  dat een ieder het recht heeft (en als goed en eervol medemens zelfs de plicht) zichzelf en anderen te verdedigen tegen wederrechtelijke aanrandingen, in het bijzonder wanneer de overheid de bescherming daartegen nalaat;

  dat dit betekent dat een ieder het recht heeft zich te verzetten of in opstand te komen tegen een overheid die de aangeboren vrijheid van zichzelf of anderen tracht te vernietigen;

  dat het recht op zelfverdediging komt met de plicht van subsidiariteit en het recht van opstand daarom alleen ingang vindt indien er geen ander middel meer openstaat om de aangeboren vrijheid te beschermen;

  Dat bovendien in de Verenigde Nederlanden het bestaan van het recht van opstand onafscheidelijk verbonden is met het bestaan van het staatsgezag, daar de soevereiniteit van dit land en de rechtmatigheid van zijn wetten en overheid ontspringen uit het Plakkaat van Verlating en het recht van opstand dat in dit Plakkaat wordt beschreven en dat rechtsgelding geeft aan dit Plakkaat;

  dit recht van opstand een natuurrecht is en daarmee onveranderbaar, aangezien een natuurrechtelijke regel kan niet worden afgeschaft, slechts ontkend, hetgeen absolute terugwerkende kracht zou hebben vanwege de onveranderlijkheid van het natuurrecht;

  het ontkennen van het recht van opstand het Plakkaat van Verlating en daarmee het bestaan van de Nederlandse soevereiniteit en al wat daarmee samenhangt illegaal verklaart, waarmee vaststaat dat, aannemende dat Nederlands soevereiniteit rechtmatig is, het recht van opstand geldend recht is in Nederland;

  En het nu zo is, dat de Staat der Nederlanden thans een volksgezondheidsbeleid voert dat bewezen veel meer leed toebrengt dan het niet heeft kunnen voorkomen, waarmee hij het beschermen der bevolking verzaakt;

  dat hij de burgers onredelijk belast met allerlei regels en hen betracht te beheersen als ware zij zijn slaven;

  dat hij de boeren tracht te verdrukken en van hun beroep en bedrijf te verdrijven;

  dat hij door economische en gezondheidsregulering tevens andere burgers hun beroep of bedrijf ontneemt;

  dat hij de verenigingsvrijheid der burgers schendt;

  dat hij de geloofsvrijheid der burgers schendt door eenieder te dwingen zich te onderwerpen aan het narratief en de maatregelen met betrekking tot corona die, geen geldige objectieve onderbouwing kennende, niet anders kunnen worden aangemerkt dan als geloof;

  dat hij de vrije meningsuiting ernstig ondermijnt door een strijd tegen zogenaamde desinformatie;

  dat hij burgers in gevaar brengt door veelbelovende medicatie tegen corona te onderdrukken en hiermee de burgers het recht op medicatie en in extensie het recht op leven ontzegt;

  dat hij burgers vrees aanjaagt door een vals narratief in stand te houden, hetgeen destructief is voor het nastreven van vreugde en geluk;

  dat hij voorts de burgers feesten en andere vormen van vermaak verbiedt of deze ernstig beperkt, en zo de bevolking depressief maakt en houdt;

  dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan knevelarij;

  dat hij vreemde belangen boven die van het belang van het Nederlandse volk stelt;

  dat hij door propaganda en censuur zelfs betracht de gedachten van de mensen te beheersen en hun geest te ketenen;

  dat hij een oorlog is gestart tegen het volk, waarbij eenieder die zich probeert te verzetten tegen het beleid in het algemeen en de usurpatie van macht in het bijzonder, wordt aangemerkt als staatsvijand, en dat elke burger in deze als verdacht wordt aangemerkt;

  dat hij zich schuldig maakt aan détournement de pouvoir, onder andere door vreedzame vergaderingen, welke niet verboden zijn, aanvalt onder voorwendsel van overlastbestrijding;

  dat hij het legaliteitsbeginsel schendt, onder andere door vreedzame vergaderingen, welke niet verboden zijn, te vervolgen;

  dat hij discrimineert of doet discrimineren door middel van een coronatoegangsbewijs;

  dat hij mensen min of meer dwingt een experimentele gentherapie te ondergaan;

  dat hij de mensen zoekt te vernederen door mondkapjes, welke niet werken tegen overdracht van corona en dus geen ander effect hebben dan de bemoeilijking der ademhaling, testen, welke zeer onbetrouwbaar zijn wanneer de onderzochte geen ziekteklachten heeft, en andere zinloze doch ingrijpende maatregelen;

  dat hij, doordat hij vrijheden en staatsrechtelijke regels die door of wegens de Grondwet gelding hebben negeert, waar genoeg voorbeelden van bestaan, als zij hem niet uitkomen, de Grondwet feitelijk aan de kant heeft geschoven om naar willekeur te regeren, waarmee hij de grondwettige regeringsvorm op onwettige wijze veranderd;

  En het ook zo is, dat allerlei burgers, zowel in de vorm van experts als van bezorgde burgers, herhaaldelijk de Staat der Nederlanden hebben getracht van zijn tirannieke opzet af te keren, zowel door de Staat aan te spreken als door hen die de leiders van Staat vreedzaam kunnen vervangen te trachten te overtuigen dat zij misleid zijn, doch dat dit tevergeefs is gebleken waardoor wij geen ander middel meer hebben om onze aangeboren vrijheid te beschermen;

  En dat dit alles ons meer dan genoeg wettige redenen heeft gegeven om de Staat der Nederlanden te verlaten en een nieuwe overheid in zijn plaats in te stellen;

  Dat wij daarom doen te weten, dat wij de Staat der Nederlanden bij dezen verlaten verklaren van de heerschappij over de Verenigde Nederlanden;

  dat wij op zoek zullen gaan naar een nieuwe overheid om onze aangeboren vrijheid door te doen beschermen en bewaren;

  dat wij de in dezen genoemde tirannieke maatregelen, alsmede elke niet genoemde doch even tirannieke maatregel, illegaal verklaren en vorderen dat een ieder die tot taak heeft deze maatregelen uit te voeren deze uitvoering terstond staakt.

 3. An Australian Comedian, Steve Hughes, has a few good jokes involving the Dutch, he said Holland is the only place in the western world where you are treated like an adult, instead of a child. For Instance, in Australia, they fence off water, so people don't drown. He said in Holland, there's no fence around the canals, the Dutch just ask if your bike is wet, if so, you're on the wrong bit of the road.

 4. We zitten voor altijd aan Rutte vast. 4 keer ontslag genomen en al ik weet niet hoe lang demissionair en nog steeds aan de macht. Wij Nederland moet zich kapot schamen, zacht klootjes volk zijn wij.

 5. Waarom niet gewoon ondertiteling? Of oja we spreken geen eigen taal meer in ons land… hopelijk gaan jullie weer echt nieuws uploaden zoals jullie dat deden in Duitsland! Ga op pad en laat het zien!! Ik hoef geen propaganda geschiedenis les… sorry ik geloof niet het niet, omdat het is geschreven in een boek… het is zo makkelijk om te manipuleren als je iets opschrijft.

 6. People's fears and anxieties are currently fixated on COVID-19, Climate Change and Afghanistan which for now feels good to them because they believe that if everyone just blindly obeys the rules, trusts the science and listens to the experts, we can solve ALL global problems. All the regulations, laws and foreign wars, however, are strangling the economy and will ultimately result in the deaths of millions of people as we slide into poverty. We need to help people understand that no matter what concessions we make, it will never be enough to satisfy the tyrants or dictators who in the end always "eat their own young."

  The real threat or danger we are facing is the total loss of our personal freedoms and autonomy to think for ourselves and make our own choices. The push for mandatory vaccinations clearly indicates that government believes it owns our bodies. Alarm bells should be ringing in the head of every single person on this planet. Unless we change the narrative quickly and convince people that tyranny is the most important danger now facing us, we will lose our freedoms forever. Without freedom, life is not worth living.

  What I have discovered is that common sense and logic does not work on people who are afraid. No matter what evidence or proof we provide, it is always rejected because it is not coming directly from official news sites and politicians (which for some weird reason people trust despite knowing that these people have been lying to us for years!!!!). If we can’t win their minds, perhaps we should try winning hearts?

  Love is stronger than fear. We need to keep our message short and direct while pulling on heartstrings. We can share pictures of elderly people dying alone or cute puppies and kittens being euthanised at animal shelters because nobody is allowed to visit. We can share stories of family members who might have lived had hospitals not turned them away and put them on long waiting lists for cancer treatments and operations. We should also not shy away from talking openly about current suicide rates and the mental health of people we love. An image of a toddler or young baby wearing a mask might have more impact than getting into a debate about whether or not masks work.

  We need to work together and brainstorm for ideas. Our strength as humans comes from our creativity and humour–along with a strong pinch of determination. Never give up! We and everyone else on this planet are worth fighting for!

 7. Star in a Jar
  by Frans Kuiper

  I’m singing a song, it belongs to me,
  Using my voice is what makes me feel free.
  The key to my voice box creates a sound,
  Words are for sharing and passing around.

  Everyone has their own key to the door,
  Give it away and you’ll always be poor.
  When you are creator YOU are the star,
  A driver in control of your OWN car.

  Never stop singing, drawing or writing,
  Believe in yourself, truth is worth finding.
  The present is now for you to open,
  A gift to be sung or simply spoken.

 8. Zie de enorme overeenkomsten……
  Plakkaat van Verlating / Verlatinghe
  26 Juli 1581
  In de Staten-Generaal
  Integrale vertaling naar modern Nederlands.

  "De leden van de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden groeten allen, die dit zullen zien of horen voorlezen, en laten weten:

  Het is aan ieder bekend dat een vorst, als dienaar van God, geacht wordt zijn onderdanen te beschermen tegen alle onrecht, overlast en geweld, zoals een herder zijn schapen beschermt. De onderdanen zijn niet door God geschapen om de vorst in alles wat hij beveelt onderdanig te zijn en hem als slaven te dienen. De vorst regeert bij de gratie van zijn onderdanen en moet met recht en reden over hen regeren, hen beschermen en liefhebben zoals een vader zijn kinderen liefheeft en zoals een herder met hart en ziel zijn schapen beschermt. Als een vorst zijn plichten niet nakomt, maar, in plaats van zijn onderdanen te beschermen, hen probeert te onderdrukken als slaven, dan is hij geen vorst, maar een tiran. In dat geval mogen zijn onderdanen, na beraadslaging in de Staten-Generaal, hem afzweren en een andere leider kiezen.
  Dit recht hebben zij te meer als ze hun vorst niet met vreedzame middelen van zijn tirannieke neigingen hebben kunnen genezen. In dat geval hebben ze geen andere middelen om hun natuurlijke vrijheid, waarvoor men zich met hart en ziel dient in te zetten, veilig te stellen. Daar* van zijn diverse voorbeelden bekend uit andere landen en andere tijden.
  In het bijzonder in ons land moeten onderdanen hun eigen vrijheid veiligstellen, aangezien zij hier altijd geregeerd zijn krachtens de eed die door de vorst bij zijn intrede wordt gezworen. De vorst wordt ook beëdigd onder de voorwaarde dat hij uit zijn ambt wordt ontheven in geval van schending van de eed.

  Deze Raad had niet de macht om over deze landen te regeren, zoals over de koninkrijken Napels, Sicilië en andere, die onder gezag van de koning staan; maar aangezien de meeste leden van deze Raad de rijkdom en macht van ons land kenden, stonden ze afgunstig tegenover ons en hebben ze de macht naar zich toege*trokken. De Spaanse Raad (of enkele van de belangrijkste leden) heeft de koning verscheidene malen voor ogen gehouden dat het voor zijn reputatie en waardigheid beter is ons land te veroveren, ten einde als absoluut vorst te kunnen regeren, hetgeen betekent: onderdrukken.
  Dat zou, volgens de Spaanse Raad, beter zijn dan te moeten regeren met de beperkingen die hij zich op grond van zijn eed moest opleggen. De koning heeft het bevel van de Spaanse Raad opgevolgd en heeft ons land beroofd van de onaf*hankelijkheid en overgeleverd aan de slavernij, onder het gezag van de Spanjaarden.

  De koning heeft eerst, zogenaamd om de Hervorming terug te dringen, in de belangrijkste en machtigste steden nieuwe bisschoppen willen aanstellen; hij heeft hun de rijkste abdijen willen schenken en negen kanunniken aan hen willen toevoegen, die deel zouden uitmaken van zijn Raad en van wie er drie belast zouden worden met de inquisitie. Door deze incorporatie zouden de bisschoppen, die zowel buitenlanders als Nederlanders mochten zijn, de belangrijkste zetels hebben ingenomen in de Staten-Generaal. Bovendien zouden ze geheel en al de koning hebben gehoorzaamd en gediend.."

 9. Wederom meent het algoritme van youtube belangrijke informatie naar de bittenhemel te moeten sturen aangaande Karen Hudes, klokkenluidster.

 10. Know thyself, accept your fate or set goals and achieve. Freedom is acquired and maintained. A path not chosen is a journey with no destination.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *